REGULAMIN

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dziennik Ustaw z 2006 Nr 22 poz. 169), w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa klientów Villi Babette (zwanej w dalszej części Obiektem) oraz ich mienia – zarządza się, co następuje:

 1. Niniejszy Regulamin zostaje wydany w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa klientom, czyli najemcom apartamentów Obiektu, zwanym dalej Gościom oraz ich mieniu. Regulamin określa zasady świadczenia usług, zakresy odpowiedzialności Gości oraz Obiektu, a także zasady przebywania na terenie Obiektu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Villi Babette w Świnoujściu przy ul. Prusa 7, zwanej dalej Obiektem.
 3. Regulamin dostępny jest w biurze Obiektu oraz na jego stronie internetowej www.villababette.pl.
 4. Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem, a tym samym akceptacji jego treści następuje w momencie dokonania rezerwacji poprzez wpłatę zaliczki lub wpłatę całej należności za pobyt lub podpisanie karty rejestracyjnej/pobytowej.
 5. Rezerwacja zyskuje status gwarantowanej po wpłacie określonej w potwierdzeniu rezerwacji zaliczki w terminie wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji.
 6. Najmując apartament, Gość określa czas swojego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się , że apartament został wynajęty na 1 dobę.
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do biura Obiektu do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu, co jednak nie wiąże Obiektu. Obiekt może nie uwzględnić życzenia przedłużenia najmu apartamentu w przypadku braku miejsc.
 8. Opłata za całość pobytu pobierana jest w dniu przyjazdu Gościa „z góry”.
 9. Płatność za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.
 10. Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę apartamentu, pobierana jest dodatkowo.
 11. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu.
 12. W Obiekcie obowiązuje zakaz obecności zwierząt.
 13. W Obiekcie przebywać mogą goście w wieku powyżej lat 12.
 14. W całym Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz tzw. e-papierosów. W przypadku palenia w apartamencie zostanie doliczona do rachunku osoby zameldowanej kwota 500 zł, obejmująca czyszczenie i wietrzenie apartamentu oraz dodatkowe pranie i czyszczenie.
 15. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 7.00 rano. W tym czasie na terenie Obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane/zakwaterowane w Obiekcie.
 16. Gość Obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie lub uszkodzenie elementów wyposażenia Obiektu jak ich utratę. Obiekt ma prawo zażądać od Gościa natychmiastowego zwrotu kosztów potencjalnych uszkodzeń w gotówce a także obciążenia karty kredytowej Gościa za powstałe szkody również po jego wyjeżdzie. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku uruchomienia przez Gościa alarmu pożarowego lub nie zastosowanie się do zakazu palenia.
 17. Zabrania się wynoszenia z Obiektu poszczególnych elementów wyposażenia apartamentów, także ręczników. Gość uiszcza dodatkową opłatę w przypadku utraty części wyposażenia:
 1. W przypadku powstania szkody podczas pobytu, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice.
 2. Gość powinien zawiadomić Biuro Obiektu (tel. +48 603530123) o wystąpieniu szkody, bądź też o jej stwierdzeniu.
 3. Goście zobowiązani są przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami wysokości 500 zł.
 4. W Obiekcie obowiązuje zakaz przechowywania materiałów niebezpiecznych, m.in. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych czy drażniących.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, w apartamentach zabronione jest używanie urządzeń niestanowiących wyposażenia apartamentu, nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy do sprzętu elektronicznego.
 6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w apartamentach.
 7. Obiekt odpowiada wyłącznie za rzeczy oddane na przechowanie do depozytu biura Obiektu, jeśli taki istnieje. W pozostałych przypadkach związanych z utratą lub uszkodzeniem rzeczy wniesionych przez Gości obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu biura Obiektu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 9. Obiekt zapewnia Gościom darmowy parking znajdujący się na terenie Obiektu. Parking jest monitorowany, niestrzeżony.Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub kradzież jakiegokolwiek pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy wartościowe pozostawione w pojeździe, zaparkowanym na parkingu Obiektu.
 10. Goście zobowiązują się wykorzystywać Obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w Obiekcie.
 11. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.
 12. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, będącego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną, a także Gościa, który przy wcześniejszym pobycie w Obiekcie naruszył jego Regulamin.

KORZYSTANIE Z USŁUG VILLI BABETTE STANOWI AKCEPTACJĘ NINIEJSZEGO REGULAMINU

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy ponownie!