POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

I.  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy www.villababette.pl .
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), zbieranych na stronie https://www.villababette.pl, jest  MA INVEST MARCIN ADAMSKI, ul. Prusa 7, 72-600 Świnoujście, NIP 8551179772, zwanym dalej: „Administrator”.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, w szczególności w następujących celach:
a. udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego,
b. realizacji uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w szczególnych przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO np. windykacji, czy monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
4. W sprawach ochrony danych osobowych, w tym realizacji uprawnień, Użytkownik powinien kontaktować się z Administratorem poprzez email biuro@villababette.pl  lub pisemnie na adres: MA INVEST MARCIN ADAMSKI, ul. Prusa 7, 72-600 Świnoujście.
5. Przysługuje Państwu wgląd do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Mają również Państwo prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia, przeniesienia danych lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Mogą Państwo również w dowolnym momencie żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu.
6. Mają również Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania przesłania oferty i realizacji rezerwacji.
9. Administrator oświadcza, że dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami RODO.
II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
III. Zakres przetwarzania danych
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), datę pobytu, oraz dane dotyczące ilości i wieku osób z którymi zamawiający będzie podróżował.
IV. Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów
1. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi).
2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
3. Przysługuje Państwu prawo ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, rozwoju technologicznego oraz rozwój Serwisu.